Leje- og leveringsbetingelser​ m.v.

Nedenfor HF Materiels generelle lejebetingelser, leveringsbetingelser m.v.

GENERELLE BETINGELSER

 • For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller øvrig ydelse gælder nedenstående betingelser og retningslinjer. Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer og HF Materiel som Udlejer.
 • Alle tilbud fra Udlejer er kun gældende, når de er fremsendt skriftligt og accepteret af Lejer.
 • Et fremsendt tilbud er gældende i 14 dage fra afsendelsesdato. Ved annullering af godkendt tilbud senere end 8 kalenderdage inden opstart opkræves 50% af lejen.
 • Alle priser angives i DKK ekskl. moms, ekskl. forbrug, risiko- og miljøtillæg.
 • For alt materiel tilskrives et risikotillæg på 6% af vejl. udlejningspris. Risikotillægget gælder for alle dage og afregnes efter antal kalenderdage i udlejningsperioden.
 • For alt materiel tilskrives et miljøtillæg på 3% af vejledende udlejningspris eksklusiv evt. rabat. Miljøtillægget gælder ikke weekend og helligdage for erhverv med mindre det lejede materiel benyttes.
 • Det lejede materiel må ikke flyttes til en anden arbejdsplads end den i lejeaftalen anførte uden Udlejers skriftlige samtykke.
 • Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden Udlejers skriftlige samtykke.
 • Ved aftalt transport: Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørsel kan foregå uhindret på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes mobilkran, køreplader eller lignende. Er dette ikke muligt, må Lejer påregne et tillæg til transportprisen. Lejer bør være opmærksom på politiets krav om, at lejer sørger for afspærring af offentligt gadeareal senest 48 timer før opstilling af materiellet.
 • Rygning er IKKE tilladt i lejet materiel såsom skurvogne, miljøvogne, letvogne, toiletvogne, førerkabiner med videre. Overtrædelse vil medføre fakturering af ekstra rengøring.

LEJEMÅLETS VARIGHED

 • Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag materiellet forlader Udlejers matrikel til og med den dag det lejede materiel tilbageleveres til Udlejers matrikel - begge dage medregnet.
 • Opsigelse af lejemål skal ske ved afmelding pr. telefon til Udlejer.
 • Tilbageleveres det lejede materiel hos Udlejer inden kl. 7.00, beregnes der ikke leje for denne dag.
 • Såfremt Udlejer skal afhente det lejede materiel gælder lejemålet til og med den dag evt. materiel afmeldes pr. telefon. Bemærk: Efter afmelding af lejemålet hæfter lejer for det udlejede materiel - indtil kl. 16 nærmeste hverdag.
 • Den daglige leje er beregnet ud fra en arbejdsdag af 7,5 timers varighed. For yderligere afbenyttelse af det lejede materiel debiteres ekstra dagleje pr. påbegyndt 7,5 timer.
 • Lejen tager for erhvervskunder afsæt i en 5 dages arbejdsuge (mandag-fredag) og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen. Der opkræves yderligere dagleje, såfremt erhvervskunder benytter det lejede materiel lørdag, søndag og/eller helligdage.

        NB: ovenstående gælder ikke for leje af materiel, der ikke kræver mandskab til betjening.

       Disse lejemål beregnes altid ud fra kalenderdage. Det gælder således for skurmateriel, stillads, køreplade, container m.v.

 • Al udlejning til private beregnes ud fra kalenderdage - uafhængig af weekend og helligdage.
 • Tilbehør (slanger, kabler mv.) er ikke inkluderet i prisen for det enkelte lejemål. Dette gælder, hvad enten Lejer er erhvervskunde eller privatkunde. Tilbehøret betales særskilt med mindre andet er aftalt.
 • Perioder, hvor Lejer er forhindret i at anvende det lejede materiel grundet årsager, som ikke har forbindelse til Udlejer, fragår ikke den samlede beregning af lejeperioden.
 • Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kunne opsige en lejeaftale uden varsel.
 • Afbestilling af forudbestilt materiel dagen før eller samme dag medfører et afbestillingsgebyr kr. 500,- ekskl. moms.

LEJERS FORPLIGTELSER

 • Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar for det lejede materiel. Ansvaret gælder alle typer af skader, tyveri, brand,  hærværk og personskader.
 • Lejer er ansvarlig for materiellet fra det tidspunkt, Udlejer leverer materiellet, Lejer afhenter materiellet eller indtil Lejer telefonisk har angivet en dato for afmelding af det lejede materiel.
 • Det er Lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret og anvendes i overensstemmelse med gældende forskrifter, lovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v.
 • Lejer er forpligtet til at fremsætte evt. reklamationer, fejl og mangler i løbet af den første lejedag efter levering/udlevering af det lejede materiel. Efterfølgende reklamationer m.v. har ingen retsvirkning.
 • Materiel, der kræver førercertifikat må kun benyttes af fører med tilsvarende gyldigt certifikat.
 • Lejer må ikke lade lejet materiel udføre af Danmark.
 • Transportudgiften i forbindelse med levering af lejet materiel sker for Lejers egen regning og beregnes efter Udlejers gældende takst for transport eller transportaftale angivet i tilbud.
 • Ved forgæves aftalt levering/afhentning af materialer betaler Lejer transportomkostningerne. Det gælder også, såfremt evt. aflæsning ikke planmæssigt kan finde sted, der ikke er grundet Udlejer.
 • Lejer har ved egen afhentning og/eller levering af materiel hos Udlejer det fulde ansvar for det lejede materiel, hvilket også gælder under transporten.
 • Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig vedligehold af materiellet - herunder kontrol af væskestand, smøring af maskiner, opladning af batterier, løbende rengøring m.v.
 • Lejer er i lejeperioden ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt til Udlejer med oplysning om servicebehov.
 • Lejer afholder alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Bemærk, at Lejer udelukkende må benytte smøreolie af kvalitet og fabrikat angivet af Udlejer.
 • Lejer af dieseldrevne anlæg forpligter sig til at benytte autodiesel. Der må ikke benyttes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel.
 • Lejer må ikke lade egne eller eksterne folk foretage reparationer eller ændringer på materiellet. Udlejer skal kontaktes, hvorefter Udlejer vil sørge for eventuel reparation. Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader, som materiellet er blevet påført ved reparationsarbejde foretaget uden om Udlejer.
 • Lejer afholder alle udgifter i forbindelse med evt. manglende eller ødelagte dele, nøgler, betjeningsgreb, elkabler m.v. Lejer erstatter Udlejers faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr.
 • Ved ophør af leje er Lejer forpligtet til at aflevere materiellet i samme stand som ved modtagelsen.
 • Al rengøring efter beton, asfalt og andre materialer faktureres i forhold til gældende dagspris.
 • Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, såfremt det kan bevises, at personskaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Udlejer.
 • Lejer er selv ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet, ansøgning om Råden over Vejareal og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere.

UDLEJERS FORPLIGTELSER, RETTIGHEDER OG ANSVAR

 • Det aftalte materiel leveres af Udlejer i driftsklar, lovlig og forsvarlig stand.
 • Udlejer har til enhver tid ret til inspektion af det lejede materiel, når en udlejning er påbegyndt.
 • Udlejer foretager altid eftersyn for evt. fejl og mangler, når materiellet er returneret, hvad enten det er ved transport foretaget af Udlejer eller levering fra kunde.
 • Udlejer kan opsige lejemålet med 1 uges varsel.
 • Opsigelse af aftalen/lejemålet kan ske uden varsel i tilfælde af lejers misligholdelse af lejeaftalen. I denne forbindelse kan udlejer ved egen foranstaltning afhente det lejede materiel, og alle omkostninger i forbindelse hermed påhviler lejer.

BETINGELSER VEDRØRENDE HF MATERIELS RISIKOTILLÆG

 • Det påhviler Lejer at sørge for, at materiellet er dækket med risikotillægget i hele perioden. Risikotillægget tegnes hos Udlejer. Risikotillægget beregnes som et tillæg på 6% af listeprisen pr. lejet enhed. Det samlede tillæg udregnes ud fra kalenderdage.
 • Tillægget dækker brandskade og tyveri af materiellet.
 • Tyveri og hærværk på det lejede udstyr skal meddeles Udlejer hurtigst muligt og anmeldes til politiet inden for 24 timer efter hændelsen. Skader på det lejede udstyr skal ligeledes meddeles Udlejer hurtigst muligt inden 24 timer fra skaden er opstået.
 • Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på Udlejers materiel med et beløb beregnet ud fra det beskadigede materiels nyværdi. Risikotillægget dækker ikke under Lejers transport af det lejede materiel.
 • Lejer bærer en selvrisiko for alle dækningsberettigede skader. Selvrisikoen ved totalskade eller det konstaterede tab som følge af skaden beregnes efter nyværdien pr. involverede enhed.

Nedenfor følger beløbsrammen for selvrisiko i forhold til skadens vurderede omfang:

​------------------------------------------

Nyværdi for småt materiel, som køreplader og håndværktøj i DKK ekskl. moms

0-15.000,-​​

Selvrisiko pr. enhed i DKK ekskl. moms

5.000,-​

Nyværdi på lejet materiel​ i DKK ekskl. moms​

0-25.000,-​

Selvrisiko pr. enhed​ i DKK ekskl. moms​

10.000,-​

Nyværdi på lejet materiel​ i DKK ekskl. moms​

25.001-50.000,-

Selvrisiko pr. enhed​ i DKK ekskl. moms​

15.000,-​

Nyværdi på lejet materiel​ i DKK ekskl. moms​

50.001-200.000,-

Selvrisiko pr. enhed​ i DKK ekskl. moms​

25.000,-​

Nyværdi på lejet materiel​ i DKK ekskl. moms​

201.000-400.000,-

Selvrisiko pr. enhed​ i DKK ekskl. moms​

35.000,-​

Nyværdi på lejet materiel​ i DKK ekskl. moms​

401.000-600.000,-

Selvrisiko pr. enhed​ i DKK ekskl. moms​

45.000,-​

Nyværdi på lejet materiel​ i DKK ekskl. moms​

601.000-800.000,-

Selvrisiko pr. enhed​ i DKK ekskl. moms​

55.000,-​

Nyværdi på lejet materiel​ i DKK ekskl. moms​

801.000,-

Selvrisiko pr. enhed​ i DKK ekskl. moms​

75.000,-​

NB: Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af Lejers uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i forhold til Lejet materiel.

​------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Risikotillægget dækker ikke eventuelle former for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 • Risikotillægget dækker ikke forsætlighed, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af Lejer.
 • Risikotillægget dækker ikke skader forårsaget af Udlejers materiel, såsom oliespild, belægningsskade mv.
 • Risikotillægget dækker ikke simpelt tyveri fra containere og skurvogne, der ikke kan dokumenteres aflåst med enten godkendt lås eller lås med dobbeltlås.

BETALINGSBETINGELSER

 • Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, med mindre der er indgået særskilt aftale med Udlejer.
 • Alle oplyste priser er angivet i DKK ekskl. moms.
 • Ved for sen betaling af fremsendt faktura beregner Udlejer rente på 2% pr. påbegyndt måned.
 • Udlejer beregner rykkergebyr, som pt. udgår DKK 100,- ekskl. moms pr. fremsendt rykker.
 • Efter rykkerprocedure indsendes skyldigt beløb til inkasso, som derefter overtager sagen og forestår opkrævning m.v.
 • Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling af fakturaer.
 • Såfremt en betaling for en leverance/faktura ikke er sket rettidigt, er Udlejer berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til den pågældende Lejer eller køber, uanset om leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.
 • Hvis betalingsbetingelserne misligholdes forbeholder Udlejer sig ret til at afhente evt. materiel.
 • Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser mellem Lejer og Udlejer herunder eventuelle modkrav fra Lejers side berettiger ikke Lejer til at undlade rettidig betaling af evt. fakturaer.

LOVVALG OG VÆRNETING

 • Ethvert lejeforhold (enhver aftale) er opfattet af dansk ret og værnetinget er Københavns Ret.

FORBEHOLD

 • Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger fra underleverandører, svigtende transportmuligheder eller ethvert andet forhold, som hindrer eller begrænser Udlejer for at levere eller yde den pågældende service.

ADVARSEL

 • Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel fra Udlejer samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og anmeldes som sådan til politiet.

VAGTORDNING

 • Udlejer har etableret en vagtordning. Vagttelefonen er åben efter normal åbningstid.
 • Telefonnummeret til VAGTTELEFONEN er tlf. 40500100 (vores hovednummer).
 • Ved opkald efter Udlejers åbningstid bliver man orienteret om den faste pris for viderestilling til og dermed brug af vagtordningen.
 • Prisen for kontakt til vagtordningen er DKK 2.200,- ekskl. moms. Eventuel assistance, der kræver fysisk fremmøde, afregnes fra sag til sag herunder også eventuelle udgifter til reservedele eller lignende.

PRIVATLIVSPOLITIK

 • Udlejer (HF Materiel) arkiverer alle lejeforespørgsler, lejeordrer, tilbud, kundeaftaler og kontaktdata med navn, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktpersoner samt aftaleansvarlige.
 • Udlejer gør endvidere alle kunder opmærksomme på, at Udlejer anvender TrackUnit eller anden GPS formidler til på ethvert tidspunkt at kunne geolokalisere udlejet materiel.
 • Geolokaliseringen gør det muligt at se det udlejede materiels øjeblikkelige placering og åbner mulighed for at se den daglige aktivitet af det lejede materiel i lejeperioden.

ÆNDRINGER

 • Lejebetingelserne på www.hfmateriel.dk vil altid være den nyeste version og dermed til enhver tid gældende. Udlejers opdaterede Lejebetingelser på hjemmesiden vil således kunne være forud for den trykte version af Udlejers Lejebetingelser.

Kontakt os for et godt tilbud​

Udfyld felterne med * og klik 'Send besked', så hører du fra os hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Anden information

Åbningstider​

Mandag - torsdag:​

​6.00 - 16.30

Fredag:

​6.00 - 16.00

Kontakt os

HF Materiel ApS

Oldenvej 31, 3490 Kvistgård

Klik her for rutevejledning

CVR:34055769

Du er velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular  her »